اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان حوزه کشاورزی

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان حوزه کشاورزی