اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

کمیسیون کارآفرینی؛ کسب وکارهای نوین و دانش بنیان