اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

کمیسیون کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

کمیسیون کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان حوزه دانش بنیان و کسب وکارهای نوین علمی

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان حوزه دانش بنیان و کسب وکارهای نوین علمی