اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/07/06 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

کمیسیون کارآفرینی؛ کسب وکارهای نوین و دانش بنیان