اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

کمیسیون صنعت و معدن

کمیسیون صنعت و معدن

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان صنعت و معدن و صادرکنندگان و تولید کنندگان استان قزوین

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان صنعت و معدن و صادرکنندگان و تولید کنندگان استان قزوین