اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/09/16 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

کمیسیون گردشگری،میراث فرهنگی و صنایع دستی