اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

کمیسیون انرژی و مشتقات نفتی

کمیسیون انرژی و مشتقات نفتی

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان اقصتادی درحوزه های مالی و اداری و قوانین و دستورالعملها

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان اقصتادی درحوزه های مالی و اداری و قوانین و دستورالعملها