اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/01/25 شنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

دبیر اجرایی

دبیر اجرایی

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی به عنوان دستیار ریاست اتاق ،عالی ترین رکن اجرایی پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود که وظیفه اجرای مصوبات هیات رئیسه وهیات نمایندگان باهدایت کادراداری رابه عهده دارد.