اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

روابط عمومی

روابط عمومی

مستندسازی ،اطلاع رسانی رویداهادها واخبار ،افکارسنجی از مخاطبان وذینفعان ،ارتباط باسازمانها ونهادها ودیگراتاقهای رسارکشور و انجام امور انتشاراتی و تشریفاتی اتاق بازرگانی به عهده روابط عمومی است.