اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

روابط عمومی

روابط عمومی

مستندسازی ،اطلاع رسانی رویداهادها واخبار ،افکارسنجی از مخاطبان وذینفعان ،ارتباط باسازمانها ونهادها ودیگراتاقهای رسارکشور و انجام امور انتشاراتی و تشریفاتی اتاق بازرگانی به عهده روابط عمومی است.