اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/07/06 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

اموربین الملل

اموربین الملل

شناسایی بازارهای هدف صادراتی ،مشارکت دراعزام وپذیرش هیات های تجاری ، برنامه ریزی برای دیدار بامقامات بلندپایه تجاری ایران ودیگر کشورها وحضور درنمایشگاه های خارجی ازاهم وظایف اموربین الملل است