اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

اموربین الملل

اموربین الملل

شناسایی بازارهای هدف صادراتی ،مشارکت دراعزام وپذیرش هیات های تجاری ، برنامه ریزی برای دیدار بامقامات بلندپایه تجاری ایران ودیگر کشورها وحضور درنمایشگاه های خارجی ازاهم وظایف اموربین الملل است