اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

دفتر ریاست

•هماهنگی پذیرایی و عکاسی از جلسات ریاست محترم<br/> •دریافت نامه های مربوط به ریاست جهت اطلاع رسانی به ایشان و در صورت نیاز اخذ دستور و پیگیری آن<br/> •تنظیم دعوتنامه های جلسات هیات رییسه و هیات نمایندگان و جلسات دیگری که ریاست محترم دستور بفرمایند<br/> •تماس با اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق در خصوص یادآوری و حضور یا عدم حضور آنها در جلسه هیات نمایندگان<br/> •هماهنگی دیگر جلسات هیات نمایندگان محترم اتاق جهت اطلاع و حضور در جلسه •تهیه و تنظیم جدول جلسات ریاست و اعضای محترم هیات نمایندگان که طی یک ماه شرکت نموده اند.<br/>