اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/04/29 جمعه
ساعات کاری: تعطیل

دفتر ریاست

•هماهنگی پذیرایی و عکاسی از جلسات ریاست محترم
•دریافت نامه های مربوط به ریاست جهت اطلاع رسانی به ایشان و در صورت نیاز اخذ دستور و پیگیری آن
•تنظیم دعوتنامه های جلسات هیات رییسه و هیات نمایندگان و جلسات دیگری که ریاست محترم دستور بفرمایند
•تماس با اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق در خصوص یادآوری و حضور یا عدم حضور آنها در جلسه هیات نمایندگان
•هماهنگی دیگر جلسات هیات نمایندگان محترم اتاق جهت اطلاع و حضور در جلسه •تهیه و تنظیم جدول جلسات ریاست و اعضای محترم هیات نمایندگان که طی یک ماه شرکت نموده اند.