اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/07/06 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

آموزش

وظایف واحد آموزش اتاق بازرگانی قزوین عباترند از: ارتقا سطوح علمی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی ،آشنایی فعالان اقتصادی استان وکشور باقوانین ودستوراعملهای به روز وکاربردی و همراستایی به دستگاه های ذیربط درامر رسیدن به اقتصاددانش محورفعالان بخش خصوصی