اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

آموزش

وظایف واحد آموزش اتاق بازرگانی قزوین عباترند از: ارتقا سطوح علمی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی ،آشنایی فعالان اقتصادی استان وکشور باقوانین ودستوراعملهای به روز وکاربردی و همراستایی به دستگاه های ذیربط درامر رسیدن به اقتصاددانش محورفعالان بخش خصوصی