اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

تشکل ها

کمک به تشکیل و تاسیس انجمنها ی کاملا تخصصی و صنفی درحیطه بخش خصوصی به منظور تقویت اقتصاد خرد و چابک سازی بدنه قعالان اقتصادی از وظایف عمده بخش تشکلها به شمار می آید