اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

انجمن ها و تشکل ها

انجمن ها و تشکل ها

کمک به تشکیل و تاسیس انجمنها ی کاملا تخصصی و صنفی درحیطه بخش خصوصی به منظور تقویت اقتصاد خرد و چابک سازی بدنه قعالان اقتصادی از وظایف عمده بخش تشکلها به شمار می آید