اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

صدور کارت

صدور ،تمدید ویا انتقال کارت بازرگانی یاکارت عضویت،انجام مصاحبه های تخصصی درراستای سنجش اهیلت داوطلبان حضور درپارلمان بخش خصوصی استان وبازدید ازمحل کار متقاضیان به واحد خدمات بازرگانی اتاق مرتبط می شود. همچنین صدور گواهی مبدا و تاییده امضای مدیریتی صادرکنندگان کالا به دیگر کشورها بخش دیگری ازخدمات این واحد است