اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

جامعه آماری

جامعه آماری

واحد جامعه آماری جهت جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش های مرتبط با واحد های بازرگانی، صنعتی،کشاورزی و معادن استان تشکیل شده و وظیفه نظارت بر تکمیل فرم پرسشنامه جامعه آماری اعضایی که جهت صدور تا تمدید کارت عضویت یا کارت بازرگانی از طرف واحد صدورکارت به این واحد ارجاع داده می شود را دارد. همچنین تایید اطلاعات درج شده در سامانه جامعه آماری (که شامل آیتم های اطلاعات فردی و اطلاعات واحد و میزان واردات و صادرات آنها ست) نیز از جمله وظایف واحد جامعه آماری است.<br/> ارتباط با واحدهای مذکور جهت انجام پایش های "شاخص ملی محیط کسب و کار" درپایان هرفصل، انجام نظرسنجی هایی از جمله "بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی"، "بررسی تاثیر خلاقیت فردی بر شایستگی کسب و کار بین المللی"، "تاثیر تحریمها بر کسب و کار" و "ارزیابی عملکرد شاخص های استانی" به صورت دوره ای و تهیه گزارش های مربوطه نیز از دیگر وظایف این واحد است. واحد جامعه آماری در ارسال مسائل و مشکلات جهت طرح در "کمیته حمایت از کسب و کار" نیز همکاری دارد.<br/>