اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/01/25 شنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

شورای گفت گو

شورای گفت گو

دبیرخانه شورای گفت و گوی استان تحت نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان فعالیت می‌کند. وظایف دبیرخانه شامل تنظیم تقویم زمانی برای جلسات شورا به منظور طرح و تصویب در اولین جلسه ابتدای سال، استقرار ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات و درخواست‌ها، بررسی و اولویت‌بندی درخواست‌ها و پیشنهادها برای طرح در جلسات شورا، برگزاری جلسات کارگروه تخصصی یا نشست‌های مشورتی، ارائه دلایل مخالفت با درخواست‌ها به تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، تهیه و تنظیم گزارش‌های کارشناسی برای موضوعات جلسات، ارسال موضوعات و درخواست‌ها با ابعاد ملی به دبیرخانه شورای ملی، تنظیم صورت‌جلسات و ارسال آن به اعضای شورا و دبیرخانه شورای ملی، ارسال مصوبات و نتایج پیگیری به مراجع مربوط، تهیه گزارش‌های فصلی از عملکرد شورا و دبیرخانه، طراحی و استقرار فرآیندها و برنامه‌های آموزشی جهت ارتقای توان کارشناسی، همکاری با دبیرخانه شورای ملی، ارسال گزارش هزینه‌های بودجه، و هماهنگی با سایر مراجع استانی مرتبط جهت بهبود محیط کسب و کار است.