اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/07/06 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

شورای گفت گو

شورای گفت گو

پل پیوند اتاق بازرگانی با قوای سه گانه شامل دستگاه های دولتی ،قانونگذار و قضایی وهمچنین پایگاه بررسی کارشناسانه ، طرح وارائه پیشنهادهایی موثر به منظور رفع موانع کسب وکار فعالان اقتصادی ازکارگردهای منحصر به فرد شورای گفت گوی دولت وبخش خصوصی استان است