اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

انفورماتیک

پشتیبانی ازسیستمهای اداری ،ایجادارتباطات فراگیر ،تقویت زیرساختهای ITاتاق بازرگانی قزوین ازاهداف و برنامه های کلان واحد انفورماتیک است که به صورت پیوسته ارائه می شود