اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

انفورماتیک

پشتیبانی ازسیستمهای اداری ،ایجادارتباطات فراگیر ،تقویت زیرساختهای ITاتاق بازرگانی قزوین ازاهداف و برنامه های کلان واحد انفورماتیک است که به صورت پیوسته ارائه می شود