اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/04/05 سه شنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

انفورماتیک

پشتیبانی ازسیستمهای اداری ،ایجادارتباطات فراگیر ،تقویت زیرساختهای ITاتاق بازرگانی قزوین ازاهداف و برنامه های کلان واحد انفورماتیک است که به صورت پیوسته ارائه می شود